Emerging Topics

Emerging Topic III - Maritime Autonomous Surface Ships II

Chair : Dr. DongJin Yeo (KRISO)